Jabse Ink Home
801 
 Ink Home • Jabse • Jabse News • Jabse Mail • Top 1M
  ВходПишиRSS КалендарКапсулиАвтори 801 • Статии 21399 • Коментари 1018  
аз мога повече | дистанционно обучение | ЦПО "Онлайн" | онлайн | microsoft | sql | linux | курсове | системно администриране | cisco | java | vmware | дистанционно | бижута | онлайн магазин | София | Magniflex | безплатна доставка | www.lekuva.net | промоция | iSleep | мемори пяна | себепознание |
Най-четени : днес • вчера • 7 дни • 30 дни • случайна история • статия на деня

Изменения по действащия устав с цел задоволяване потребностите на гражданите    от 22-05-2020 16:47 Изменения по действащия устав с цел задоволяване потребностите на гражданите : Jabse.InK (0.0/10) 0
. Приемането на молби за нови членове се прекратява един месец преди провеждането на общото събрание. Членството на подалите молби през този период възниква веднага след провеждане на събранието;
2. Всеки редовен член плаща членски внос, определен от Общото събрание. Членски внос не заплащат само почетните членове;
3. Членският внос на спомагателните членове е 50% от определената сума, само в случаите когато не е заплащана такса за дейността, в която участва лицето;
4. Членството се удостоверява с членска карта, ежегодно заверявана от Секретаря.

Чл.11 Ал.4 да бъде записана като Чл.8 /2/
/2/ Членовете на НЧ „Георги Миладинов. ” имат право:
1. Да избират и да бъдат избирани в органите на управление на читалището.Имат право да бъдат избирани в органите за управление лицата,които са били най-малко двете календарни години преди избора редовни членове,т.е. плащали чл.внос и участвали в живота на Читалището.
2. Да получават информация за дейността на читалището и за решенията на неговите органи;
3. Да участват в обсъждането на въпроси, свързани с дейностите на читалището, да се ползват от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в устава;

Чл.12 да бъде записан като Чл.9

Чл.15 се записва като Чл.13 със следния текст:
Чл.13 /1/ Общото събрание:
1. Приема, изменя и допълва Устава;
2. Избира и освобождава членовете на Читалищното Настоятелство, Проверителната комисия и Председателя;
3. Приема вътрешните актове, необходими за организацията на дейноста на читалището;
4. Изключва членове на читалището;
5. Определя основните насоки на дейността на читалището;
6. Взема решение за членуване или прекратяване на членството в читалищно сдружение;
7. Приема бюджета на читалището;
8. Приема годишния отчет до 30 март на следващата година;
9. Определя размера на членския внос;
10. Отменя решения на органите на читалището;
11. Взема решения за откриване на клонове на читалището след съгласуване с общината;
12. Взема решения за прекратяване на читалището;
13. Взема решения за внасяне до съда на незаконосъобразни действия на ръководството или отделни читалищни членове.
/2/ Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на читалището.
Чл.15 Ал3 се записва като Чл.14/4/ със следния текст:
Решенията по Чл.13 т.1,т.4,т.10 ,т.11 и т.12 се вземат с мнозинство най-малко 2/3 от всички членове.Останалите решения се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите
Чл.14 /1/ /4/ Решенията по чл.13, ал.1, т.1, 4, 10, 11 и 12 се вземат с мнозинство най-малко две трети от всички членове. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.
/5/ Две трети от членовете на Общото събрание на Народното Читалище могат да предявят иск пред Окръжния съд по седалището на читалището за отмяна на решение на Общото събрание, ако то противоречи на закона или устава.
/6/ Искът се предявява в едномесечен срок от узнаването на решението, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
Чл.16 Ал.1,Ал2 и Ал.3 се записват като Чл.15 /1/,/2/ и /3/ със следния текст:
Чл.15 /1/ Изпълнителен орган на читалището е Настоятелството.
/2/ Броят на членовете му се определят от Общото събрание.Членове на настоятелството могат да бъдат само членове на читалището. Същите не могат да бъдат помежду си роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен, което декларират писмено.
/3/ Настоятелството на НЧ „Георги Миладинов. ” се състои от 9/девет/ члена, избрани за срок до 3 /три/ години. То се състои от Председател, Секретар и членове.
Промени в неговия състав могат да се правят и на общите годишни и извънредни събрания.
Чл.17 се записва като Чл.16 със следния текст:

Източник: http://grim-senki.com/


Дай твоята оценка за статията от 1 до 10 :
автор : (гост) • 0 коментара • 47 прочитания • 0 уникални

таг :

Потърси Изменения по действащия устав с цел задоволяване потребностите на гражданите в Интернет
Коментар :


Твоето име : Вход

Въведете числото : cтo пeдeceт и ceдeм      


© Jabse 2020 • Jabse Витрина • Анонимно търсене • Whois разузнаване • Pulsator • Prikachi : снимки • Platnata • SEO състезание